Thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2013

Dịch tiếng anh lớp 10_unit 4 ReadingAmerican Sign Language (ASL), which is the first language of many deaf people in North America, uses hand gestures, facial expressions, and other body movements to communicate. ASL is one of the four most commonly used languages in the United States.
ASL was first introduced to America in 1817. In that year, a French teacher who came to America to teach brought with him the French Sign Language (FSL) and taught it to his deaf students. The students then added their own American signing and changd FSL into ASL. Modern FSL and ASL share some elements, including a large amount of vocabulary. However, an ASL user can not understand a FSL user.
No form of sign language is universal. For example, British Sign Language (BSL) differs notably from ASL. Different sign languages are used in different countries or regions.

 Dịch tiếng anh sang tiếng việt 

American Sign Language (ASL), đó là ngôn ngữ đầu tiên của nhiều người khiếm thính ở Bắc Mỹ, sử dụng cử chỉ tay, nét mặt, chuyển động cơ thể khác để giao tiếp. ASL một trong bốn ngôn ngữ phổ biến nhất được sử dụng tại Hoa Kỳ.

ASL lần đầu tiên được giới thiệu với Mỹ vào năm 1817. Trong năm đó, một giáo viên người Pháp, đến Mỹ để giảng dạy mang với anh ta Ngôn ngữ ký hiệu Pháp (FSL) dạy cho sinh viên khiếm thính của mình. Các sinh viên sau đó được ký kết Mỹ của mình changd FSL vào ASL. Hiện đại FSL ASL chia sẻ một số yếu tố, bao gồm một số lượng lớn các từ vựng. Tuy nhiên, một người sử dụng ASL không thể hiểu được một người dùng FSL.

Không có hình thức của ngôn ngữ ký hiệu là phổ quát. Ví dụ, Ngôn ngữ ký hiệu Anh (BSL) khác đáng chú ý là từ ASL. Ngôn ngữ ký hiệu khác nhau được sử dụng ở các nước khác nhau hoặc khu vực.Subscribe to Our Blog Updates!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét